Page 62 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

62

el nostre acompliment el 2012

ALTRES PROJECTES I COL·LABORACIONS

•• Adaptació espanyola de l’eina Toolkit exposició dèrmica a substàncies químiques (INSHT).

•• Estudi caracterització de l’exposició a fums de la combustió de vehicles en treballadors de peat-ges d’autopistes de Catalunya (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Cata-lunya).

•• Adaptació del banc de dades CAREX sobre exposició a agents cancerígens en l’àmbit laboral a escala de Catalunya (Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya).

•• Estudi sobre la percepció dels treballadors pel que fa als nous pictogrames de productes quí-mics perillosos.

•• Informació en el web sobre prevenció en el sector de neteja (empleats de la llar).

•• Estudi electromiografa aplicada a l’ergonomia (Institut Català de la Salut).

•• Projecte de recerca “Construcció d’una matriu ocupació-exposició general per a població labo-ral espanyola, 1996-2005 (MatEmESp-1) (CISAL).

•• Estudis sobre l’evolució dels trastorns musculoes-quelètics i les malalties professionals.

•• Evolució de riscos psicosocials a MC MUTUAL.

Page 62 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »