Page 58 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

58

el nostre acompliment el 2012

COL·LABORACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

El 2012, MC MUTUAL va seguir col·laborant amb l’Administració, tant estatal com autonòmica, i va con-tribuir a la difusió del Programa voluntari per a la re-ducció d’accidents (PREVEA); va assessorar en preven-ció algunes organitzacions identifcades com d’elevada sinistralitat per la Generalitat de Catalunya i va infor-mar les seves empreses mutualistes sobre diversos ma-terials editats per l’Administració catalana, i va prestar assessorament i assistència tècnica preventiva a un col·lectiu d’empreses establertes en el Pla autonòmic de la Generalitat valenciana.

BONUS

En la campanya del Bonus 2012, que estableix un sis-tema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït espe-cialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, MC MUTUAL va tramitar 288 expedients a la Di-recció General d’Ordenació de la Seguretat Social, amb un import estimat superior als tres milions d’euros.

Per facilitar a les empreses mutualistes la sol·licitud d’aquest incentiu, es va elaborar un document explica-tiu amb recomanacions per argumentar el compliment de l’ítem referent a la disminució del percentatge de treballadors exposats a malalties professionals.

“MC MUTUAL va tramitar 288 expedients de sol·licitud de bonifcació per un import superior a 3 milions d’euros.”

Page 58 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »