Page 53 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

53

el nostre acompliment el 2012

GESTIÓ DE L’ABSENTISME

MC MUTUAL compta amb un equip d’experts, dedicats en exclusiva a afavorir la millora de la gestió de l’absentisme entre les empreses mutualistes.

El model de gestió de l’absentisme d’MC MUTUAL és innovador, diferenciat i dinàmic, i compta amb la participació del col·lectiu d’administratius, diplomats en infermeria i metges. Entre els seus punts forts, cal destacar que estalvia costos laborals a les empreses mutualistes, que assegura més control i agilitat en la gestió de les baixes, i que aporta valor tant a l’empresa com als seus treballadors.

En el marc d’aquest programa, el 2012 es van elabo-rar prop de 80 informes de contingències comunes i professionals; es van efectuar 20 sessions informatives presencials, i es van facilitar documentació i informació a un gran nombre d’organitzacions. Els resultats van ser molt positius, ja que el 98% de les empreses partici-pants en el programa van millorar els seus indicadors d’absentisme per ITCC.

D’aquesta reducció de l’absentisme es benefcien els treballadors, les empreses, les mútues i l’Administració pública.

Així mateix, el 2012 es va crear un nou apartat sobre gestió de l’absentisme en el web corporatiu d’MC MUTUAL, en què s’allotgen guies, articles, casos pràctics i tota la informació d’actualitat relacionada amb les absències laborals. Aquest espai està organitzat partint de quatre grans àrees i s’actualitza constantment amb la incorporació de nous materials i eines:

•• Nocions bàsiques sobre absentisme per in-capacitat temporal: un apartat en què es pot consultar què és l’absentisme laboral, i se’n po-den conèixer la tipologia i l’abast i els factors que infueixen en la seva aparició, i es pot baixar una proposta sobre com abordar la gestió de l’absentisme des de la seva organització.

“Les empreses que van adoptar el programa de reducció de l’absentisme d’MC MUTUAL van aconseguir millorar els seus indicadors.”

Page 53 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »