Page 46 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

46

el nostre acompliment el 2012

TIPOLOGIA

IMPORT ATORGAT EL 2011

IMPORT ATORGAT EL 2012

Ajuda familiars (despeses de lloguer/hipoteca, acompanyants, deute, despeses extraordinàries per malaltia, llar d’infants/ estudis flls, etc.)

321.757,22€ 413.252,71€

Ajuda desocupació 162.000€ 135.000€ Ajudes estudis flls pensionistes - 74.000 € Ajudes tècniques no reglamentàries (llit clínic, matalàs antiescares, grua, cadira bany, etc.)

27.460,56€ 51.945,82€

Ajudes vídues i orfes 43.700€ 37.700€ Ajuda pròtesis especials (esportives, aquàtiques...) 17.436,04€ 32.520,46€ Eliminació de barreres arquitectòniques 45.411,47€ 18.456,29€ Ajuda defunció 27.272,65€ 10.800€ Adaptació de vehicles 30.701,42€ 6.511,76€ Ajuda a domicili (cura personal, tasques de la llar, acompanyament, atenció de flls menors, etc.)

14.791,60€ 2.948,62€

Altres 4.081,46€ 8.964,70€

TOTAL 694.612,42€ 792.100,36€

TREBALL SOCIAL

I PRESTACIONS ESPECIALS

MC MUTUAL també facilita als treballadors lesionats la reincorporació al seu medi social o laboral quan, a causa d’una nova situació, derivada d’un accident de treball o una malaltia professional, necessiten informació o orien-tació social.

Una de les eines de què dis-posa MC MUTUAL per ajudar aquests treballadors són les prestacions especials. Es tracta

En aquest sentit, el 2012 es van atendre 489 casos i es van fer 3.272 intervencions.

d’ajudes econòmiques, de caràcter potestatiu, adreçades als treballadors de les empreses mutualistes, treballadors au-tònoms adherits i als seus drethavents que han patit un acci-dent de treball o estan afectats per unamalaltia professional i es troben en estats o situacions concretes de necessitat.

La quantia d’aquestes prestacions la determina la Comissió dePrestacions Especials, enfuncióde la sol·licitudformulada, l’estat de necessitat del treballador o el benefciari i la disponibilitat de pressupost.

El 2012 es van concedir 1.367 ajudes, amb un import total aprovat de 792.100,36 € i es va autoritzar la concessió de noves prestacions per pagar la llar d’infants o els estudis als flls de fns a 24 anys. PRESTACIONS

ESPECIALS CONCEDIDES

Page 46 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »