Page 44 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

44

el nostre acompliment el 2012

DIES EL 2011 DIES EL 2012

PAGAMENT DIRECTE PAGAMENT DELEGAT

62,24 24,89

64,08 26,86

TOTAL 30,10 31,81

PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER RISC DURANT

L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA NATURAL

DURADA MITJANA INDEMNITZABLE PER PAGAMENT DIRECTE O DELEGAT

2011 2012 DIFERÈNCIA

Nre. DE CASOS DE RISC DURANT L’EMBARÀS IMPORT SATISFET

Nre. DE CASOS DE RISC DURANT LA LACTÀNCIA IMPORT SATISFET

3.864 18.358.138

12 79.301

4.319 20.838.823

31 277.145

11,78% 13,51% 158,33% 249,49%

TOTAL CASOS 3.876 4.350 12,23%

21.066.446 14,26%

El nombre de casos per risc durant l’embaràs i la lactàn-cia natural atès per MC MUTUAL va continuar creixent el 2012, igual que va passar en la resta d’entitats del sector. Aquest increment s’explica pel major coneixe-

ment d’aquesta prestació, que és vigent des de l’any 2007, per part dels empresaris i les treballadores.

Page 44 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »