Page 35 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

35

el nostre acompliment el 2012

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Agricultura i pesca

Indústria Construcció Comerç Serveis

10.077 10.073 10.784 11.406

15.998 18.374

34.230 34.981

90.798

72.296

“Disminució del 18,93% dels accidents amb baixa. El 2012, la taxa de sinistralitat sobre població protegida mitjana va ser un 12,90% inferior a la de l’exercici anterior.”

EMPRESES SEGONS EL SECTOR D’ACTIVITAT

2011

2012

Entre les dades més positives de l’exercici cal destacar, un any més, la reducció de la sinistralitat registrada en les empreses mutualistes, que el 2012 va ser fns i tot més important que en anys anteriors, amb una disminució del 18,93% dels accidents amb baixa i amb una taxa de sinistralitat sobre la població protegida mitjana del 9,39%, un 12,90% inferior a la registrada en l’exercici anterior.

Una marcada davallada de la sinistralitat que es pot explicar per la combinació de diversos factors, com la reducció de la població protegida en sectors que

tradicionalment tenen uns índexs d’accidentalitat més elevats, com és el cas de la construcció; la davallada de les baixes laborals, a causa del temor d’alguns treballadors a perdre el lloc de treball, i, sens dubte, l’adopció de mesures de seguretat per prevenir els riscos laborals i la major conscienciació d’empresaris i treballadors en aquest àmbit.

Si analitzem les lesions segons la seva gravetat, esmanté la proporció obtinguda els últims anys, un 98,29% van ser lleus, un 1,61% greus i un 0,1% van ser accidents mortals.

Page 35 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »