Page 32 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

32

el nostre acompliment el 2012

El segon semestre es va iniciar amb una nova reta-llada salarial, per via del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquesta norma va eliminar la paga extraordinària de Nadal per al 2012 als treballadors del sector públic , inclosos els treballadors de les mútues com a part integrant d’aquest. Aquesta reducció de sala-ri es va haver de prorratejar entre les nòmines pen-dents de percebre en aquest exercici.

En l’àmbit de la prevenció de riscos laborals , es va mantenir en un 0,5% la disponibilitat financera de les mútues en l’execució de les seves activitats preventives per al 2012 (Resolució de 5 de setembre). En aquest sentit, es van prorrogar durant aquest exercici els criteris i les prioritats establertes el 2011 i que han d’aplicar les mútues en la planificació i el desenvolupament de les activitats preventives que dispensa la Seguretat Social, a desenvolupar per aquestes.

Com a colofó a l’exercici 2012, no podem oblidar l’aprovació de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es van regular determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia . Les principals novetats respecte del sistema anterior són, a més del notable increment dels imports, el seu establiment en l’ordre jurisdiccional social. El pagament d’aquesta taxa va ser exigible per a fets imposables que tinguessin lloc a partir de 17 de desembre de 2012, data d’entrada en vigor de l’Ordre HAP/2662/2012, de 13 de desembre, per la qual es van aprovar el model 696 d’autoliquidació i el model 695 de sol·licitud de devolució de la taxa, ja sigui per solució extrajudicial del litigi o per acumulació de processos. No obstant això, les mútues gaudeixen d’exempció tributària de conformitat amb el que disposen l’article 68.5 en relació amb l’article 65.1 de la Llei general de la Seguretat Social i l’article 4.2.c) de la Llei 10/2012.

Page 32 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »