Page 31 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

31

el nostre acompliment el 2012

Un altre dels aspectes destacats de l’exercici va ser, sens dubte, la publicació del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la

reforma del mercat laboral . D’entre els canvis que afectaven el sector de les mútues, ressalta el mandat al Govern perquè, amb la consulta prèvia amb els interlocutors socials, en el termini de sis mesos s’estudiés la modificació del règim jurídic de les mútues per a una gestió més eficaç de la incapacitat temporal. No obstant això, aquest mandat no s’ha materialitzat fins ara en cap norma. D’altra banda, i ja dins l’àmbit de la reforma laboral, es va obrir la possibilitat que els organismes i les entitats del sector públic –entre els quals es troben les mútues– puguin invocar causes econòmiques, organitzatives, tècniques o productives per redimensionar les seves plantilles.

En matèria de contractació pública , també es van produir algunes novetats, com la Resolució de 28 de març de 2012, de la Direcció General de Patrimoni de l’Estat, que va publicar la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre la interpretació del règim que conté l’article 107 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, que feia referència a la justificació de les modificacions no previstes en la documentació

El primer semestre va concloure amb l’aprovació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2012 , ja que fins llavors s’havia prorrogat la de l’any anterior. La norma va continuar amb la limitació salarial de les retribucions dels càrrecs directius i de la resta del personal de les mútues establertes en els exercicis anteriors.

Un altre dels aspectes destacats de la Llei de pressu-postos va ser la modificació de l’article 73.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, la nova redacció del qual permet a la Tresoreria General de la Seguretat Social disposar dels fons dipositats en el compte del Fons de Prevenció i Rehabilitació, fins al seu ús definitiu, per atendre les finalitats mateixes de la Seguretat Social, entre les quals es troben les possibles necessitats o desfasaments transitoris de tresoreria. Les condicions per a la seva disposició les va regular, posteriorment, l’Ordre ESS/1445/2012, de 2 de juliol. Aquests fons es reintegraran en el Fons de Prevenció i Rehabilitació tan aviat com sigui possible, d’acord amb les disponibilitats financeres de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Així mateix, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social in-formarà anualment les comissions competents del Congrés dels Diputats i del Senat sobre les opera-cions que s’acordin en aquest sentit.

Page 31 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »