Page 30 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

30

el nostre acompliment el 2012

CANVIS

LEGISLATIUS

L’Ordre de cotització va mantenir per a l’any 2012 el 0,05 en la fracció de quota per finançar la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes , que s’aplicava des del juliol de 2011. Aquest percentatge es podia situar en el 0,055% per a les mútues que acreditessin la insuficiència financera del coeficient general partint de circumstàncies estructurals, en els termes que es van establir mitjançant la Resolució de 23 de març de 2012, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social.

Pel que fa a la campanya del Bonus 2011 , l’Ordre va mantenir els mateixos valors límit dels índexs de sinistralitat general i extrema previstos el 2011, així com el volum de cotització necessari per accedir a l’incentiu (5.000 € en el període d’observació). Així mateix, es van tornar a prorrogar, fins al 30 de juny i el 15 d’agost, respectivament, les dates de finalització de presentació de sol·licituds de les empreses a les entitats gestores o mútues i de remissió, per part d’aquestes, a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, dels informes proposta (Ordre ESS/1368/2012, de 25 de juny).

En matèria de cessament d’activitat dels treballa-dors autònoms , va destacar el fet que els treballa-dors agraris per compte propi, que tinguessin pro-tegits l’accident de treball i la malaltia professional, van començar a cotitzar per cessament d’activitat el gener de 2012. Dins l’àmbit d’aquesta prestació, les mútues van haver de destinar un 2,20% del re-sultat econòmic positiu obtingut en la seva gestió a la Reserva per cessament d’activitat, que s’ha de constituir en la Tresoreria General de la Seguretat Social. La resta es va haver de destinar a la Reser-va d’estabilització per cessament d’activitat de les mútues.

Durant l’exercici 2012, el sector de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals es va veure afectat per diferents modificacions normatives que van impactar, en major o menor mesura, en el seu funcionament. MC MUTUAL es va adaptar ràpidament a aquests canvis, modificant amb èxit els aspectes designats per la nova legislació.

L’any es va iniciar amb la publicació de l’Ordre de desplegament de les normes de cotització a la Seguretat Social per al 2012 (Ordre ESS/184/2012, de 2 de febrer). S’hi van incloure les peculiaritats, en matèria de cotització, derivades de la integració en el règim general de la Seguretat Social, a través de sengles sistemes especials, dels treballadors agraris per compte d’altri i dels empleats de llar. Pel que fa a aquests últims, el 30 de juny de 2012 va finalitzar el termini perquè ocupadors i empleats comuniquessin a la Tresoreria General de la Seguretat Social la seva incorporació al nou sistema especial d’empleats de la llar. Cal recordar que, des de principis de 2012, aquest col·lectiu va veure millorada notablement la seva acció protectora, i poden estar assegurats amb una mútua d’accidents de treball i malalties professionals.

Page 30 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »