Page 26 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

26

qui som

•• Comissió de Control i Seguiment: és l’òrgan de participació institucional dels empre-saris i treballadors en el control i seguiment de la col·laboració amb la Seguretat Social que du a terme la mútua. El nombre de membres de la Comissió, amb un màxim de deu representants, està regulat tenint en compte la dimensió i les característiques de cada mútua. A MC MUTUAL, la Comissió de Control i Seguiment està forma-da per deu persones. Del nombre total de mem-bres, la meitat correspon a la representació dels treballadors protegits per l’entitat, a través de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit nacional, i l’altra meitat, a la representació dels empresaris associats a aquella, elegits a tra-vés de les organitzacions empresarials amb més representativitat. La Comissió de Control i Segui-ment té el mateix president que la Junta Directiva i n’actua com a secretari, amb veu però sense vot, el director gerent. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió, sens perjudici de

d’empreses associades, és poder reunir un grup d’empresaris i empresàries perquè, no solament se sentin identifcats amb la mútua, sinó que s’impliquin en el seu desenvolupament. Presideix la Junta Consultiva, per delegació expressa de la Junta Directiva, el director gerent. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió.

DIRECCIONS FUNCIONALS I TERRITORIALS

L’estructura operativa d’MC MUTUAL té dues grans àrees, interna i externa, de les quals depenen dotze di-visions funcionals i quatre grans zones territorials.

En l’exercici 2012, es van reestructurar algunes de les divisions de l’organització, amb l’objectiu de prestar un millor servei a les empreses associades a la mútua i als treballadors autònoms adherits.

Page 26 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »