Page 25 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

25

qui som

•• Comissió Permanent: està constituïda per entre cinc i set membres de la Junta Directiva: el president, els vicepresidents, el secretari i els vocals designats per aquesta. La Junta Direc-tiva pot delegar en la Comissió Permanent les funcions i facultats que consideri convenients.

President: representa la mútua en qualsevol classe d’actes i contractes i davant les autoritats i els tribunals en qualsevol tipus d’assumptes administratius i judicials. Pot exercir l’ús de la frma social davant tercers sense cap restricció.

Vicepresidents: substitueixen el president en les seves funcions. Són dos membres de la Junta Directiva i són designats per aquesta.

Secretari : té atribuïdes les funcions amb el vistiplau del president, de redactar l’ordre del dia de les reunions reglamentàries de l’entitat i de les seves convocatòries, i trametre-la i publicar-la; aixecar i signar les actes corresponents dels acords adoptats; lliurar els certifcats estesos per la mútua; custodiar els llibres d’actes, i actuar com a secretari de la Comissió Permanent.

•• Direcció General: la gerència i l’administració de l’entitat són potestat del director gerent, que exerceix la direcció tècnica administrativa i la representaciódelamútua.Nopodenocuparaquest càrrec els qui pertanyin al Consell d’Administració o exerceixin activitat remunerada en una empresa associada a la mútua.

Tots els membres dels òrgans de govern d’MC MUTUAL es comprometen a gestionar l’entitat amb criteris d’efciència, transparència i equitat, seguint les directrius marcades pel Codi de bones pràctiques subscrit per les mútues del sector.

Els òrgans de participació de la mútua són la Comissió de Prestacions Especials i la Comissió de Control i Seguiment. La Junta Consultiva és un òrgan de consulta.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I CONSULTA

•• Comissió de Prestacions Especials: té a càrrecseulaconcessiódelsbenefcisdel’assistència social que hagi de satisfer la mútua amb càrrec als recursos previstos. L’assistència social consisteix en la concessió dels serveis i auxilis econòmics, no reglamentats, que es poden oferir als treballadors i treballadores per compte d’altri, per compte propi i als drethavents d’aquests que han patit un accident de treball o una malaltia professional i es troben en situacions de necessitat. Està constituïda per vuit membres, dels quals la meitat corresponen a representants dels treballadors contractats per les empreses associades a l’entitat i, l’altra meitat a representants dels empresaris associats, designats per la Junta Directiva. El seu president és elegit per la mateixa comissió entre els seus membres. Els membres de la Comissió de Prestacions Especials no reben cap tipus de remuneració per la seva activitat, sens perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret.

Page 25 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »