Page 24 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

24

qui som

ESTRUCTURA DE L’ORGANITZACIÓ

SISTEMA DE GOVERN I PARTICIPACIÓ

El govern corporatiu s’estructura al voltant dels òrgans de govern, els òrgans de participació i consulta, la direcciógeneral, lesdireccions funcionals i l’organització territorial.

AMCMUTUAL s’impulsa la participació de les empreses associades i els treballadors protegits en el govern de l’entitat, mitjançant diversos canals previstos en els seus estatuts.

Els òrgans de govern de la mútua són la Junta General, la Junta Directiva i la Direcció General:

•• Jun

recte i immediat de la mútua, la seva plena repre-sentació i totes les facultats de direcció, adminis-tració i execució que calguin per a la defensa dels interessos patrimonials i socials de l’entitat, sense més limitacions que les que estableixen els Esta-tuts i la normativa vigent a cada moment. D’acord amb els Estatuts, la Junta Directiva es compon d’un màxim de vint membres, dels quals dinou pertanyen a les empreses associades i el membre restant és un representant dels treballadors al ser-vei de la mútua. Els membres de la Junta Directiva es distribueixen entre si els càrrecs de president,

Page 24 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »