Page 21 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

21

qui som

MC MUTUAL és una entitat sense fnalitat de lucre, autoritzada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i sotmesa a la seva vigilància i tutela.

Mutual Midat Cyclops, d’ara endavant MC MUTUAL, és la mútua d’accidents de treball i malalties professionals número 1 de la Seguretat Social. Una associació d’empresaris, amb personalitat jurídica pròpia, que té capacitat per adquirir, posseir, gravar i alienar béns, fer qualsevol classe d’actes i contractes, i exercir drets o accions, tot això ordenat a la realització de les fnalitats que té encomanades i de conformitat amb el que disposen el Reglament sobre col·laboració en la gestió de la Seguretat Social i les seves disposicions d’aplicació i desplegament.

PERFIL DE

L’ORGANITZACIÓ

Com a mútua d’accidents de treball i malalties pro-fessionals, les principals funcions d’MC MUTUAL són:

•• Prestar l’atenció sanitària i la cobertura econòmica derivada d’un accident de treball o malaltia professional als treballadors de les empreses mutualistes que prèviament ho hagin sol·licitat i als treballadors per compte propi ad-herits.

•• Gestionar la prestació econòmica que es deriva d’una incapacitat temporal produïda com a conseqüència d’un accident no laboral o malaltia comuna als treballadors de les empreses mutualistes que prèviament ho hagin sol·licitat i als treballadors per compte propi adherits.

•• Gestionar les prestacions econòmiques per risc durant l’embaràs o la lactància natural ; per te-nir cura demenors afectats per un càncer o una altra malaltia greu , i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms que hagin optat prèviament per aquesta cobertura.

•• Col·laborar amb la Seguretat Social en les activi-tats de prevenció, recuperació i totes les previstes en la Llei general de la Seguretat Social.

L’actual dimensió d’MC MUTUAL data del mes d’abril de 2006, com a conseqüència de la fusió de dues de les principals mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social: Mutuals Cyclops i Midat Mutua.

Page 21 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »