Page 19 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

19

sobre la memòria

En l’elaboració de la Memòria 2012, MCMUTUAL va comptar amb un equip multidisciplinari de professionals, entre els quals es troben els responsables de cadascuna de les diferents àrees que integren l’organització. Aquest equip va ser l’encarregat de defnir el guió que havia de seguir l’informe, identifcant els aspectes més rellevants per a l’entitat i per als grups d’interès amb què interactua.

PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS:

MC MUTUAL manté una relació constant i direc-ta amb tots els grups d’interès sobre els quals repercuteixen les accions desenvolupades per l’organització: població protegida, empreses associades, col·laboradors, equip humà, ad-ministracions públiques, òrgans de govern de l’entitat, empreses proveïdores, organitzacions sindicals i sector d’activitat. Es van defnir en el procés d’elaboració de la primera memòria de sostenibilitat de la mútua, l’any 2006 i, a partir del diàleg amb ells, MC MUTUAL identifca les se-ves expectatives i els seus interessos, i construeix una resposta adequada.

CONTEXT DE SOSTENIBILITAT:

La missió de l’entitat (“Cuidar de la salut laboral de les persones, de manera responsable”) porta implícit el compromís d’MC MUTUAL amb la sostenibilitat. Aquest document descriu els principals desafaments que comprèn el concepte de desenvolupament sostenible i l’estratègia de l’entitat en aquesta matèria. Sempre que és possible i pertinent, s’ofereix informació d’un context més global i general, per situar l’acompliment de l’entitat en un àmbit econòmic, social i ambiental.

PRINCIPI

D’EXHAUSTIVITAT:

El procés d’elaboració d’aquest informe, així com la defnició del seu contingut, abast i cobertura, garanteix que s’han tingut en compte els impactes essencials de l’activitat d’MC MUTUAL sobre tots els seus grups d’interès.

PRINCIPIS PER A

LA DEFINICIÓ DEL CONTINGUT

DE L’INFORME

Page 19 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »