Page 159 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

159

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

PR1 Fases del cicle de vida dels productes i serveis en què s’avaluen, per si escau ser millorats, els impactes que tenen en la salut i seguretat dels clients, i percentatge de categories de productes i serveis signifcatius subjectes a aquests procediments d’avaluació.

Èxits més rellevants de 2012 Estructura de l’organització Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / compromís amb la conservació del medi ambient

PR2 -AD Nombre total d’incidents derivats de l’incompliment de la regulació legal o dels codis voluntaris relatius als impactes dels productes i serveis en la salut i la seguretat durant el seu cicle de vida, distribuïts en funció del tipus de resultats d’aquests incidents.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / establiment d’una bona comunicació

PR3 Tipus d’informació sobre els productes i serveis que són requerits pels procediments en vigor i la normativa, i percentatge de productes i serveis subjectes a aquests requeriments informatius.

El nostre acompliment el 2012 / Prevenció de riscos laborals

PR4 - AD Nombre total d’incompliments de la regulació i dels codis voluntaris relatius a la informació i a l’etiquetatge dels productes i serveis, distribuïts en funció del tipus de resultat d’aquests incidents.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / establiment d’una bona comunicació

ASPECTE: ETIQUETATGE DE PRODUCTES I SERVEIS

5.3.3 IINDICADORS D’ACOMPLIMENT SOCIAL (RESPONSABILITAT SOBRE PRODUCTE)

ASPECTE: SALUT I SEGURETAT DEL CLIENT

Page 159 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »