Page 158 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

158

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

ASPECTE: CORRUPCIÓ

SO2 Percentatge i nombre total d’unitats de negoci analitzades respecte de riscos relacionats amb la corrupció.

Estructura de l’organització Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / gestió transparent

SO3 Percentatge d’empleats formats en les polítiques i procediments anticorrupció de l’organització.

Durant el 2012 es va donar continuïtat a la formació contínua dirigida als membres del Comitè Ètic.

SO4 Mesures preses en resposta a incidents de corrupció.

No s’han detectat incidents de corrupció.

ASPECTE: POLÍTICA PÚBLICA

SO5 Posició en les polítiques públiques i participació en el seu desenvolupament d’aquestes i d’activitats de “lobbisme”.

N. A. A les MATEPSS no els està permès desenvolupar aquest tipus d’activitats.

SO6 -AD Valor total de les aportacions fnanceres i en espècie a partits polítics o a institucions relacionades, per països.

N. A. A les MATEPSS no els està permès desenvolupar aquest tipus d’activitats.

SO7 -AD Nombre total d’accions per causes relacionades amb pràctiques monopolístiques i contra la lliure competència, i els seus resultats.

N. A. A les MATEPSS no els està permès desenvolupar aquest tipus d’activitats.

SO8 Valor monetari de sancions i multes signifcatives i nombre total de sancions no monetàries derivades de l’incompliment de les lleis i regulacions.

MC MUTUAL no ha detectat cap incompliment de les lleis i regulacions.

ASPECTE: COMPORTAMENT DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL

ASPECTE: COMPLIMENT NORMATIU

Page 158 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »