Page 157 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

157

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

HR8 Percentatge del personal de seguretat que ha estat format en les polítiques o procediments de l’organització en aspectes de drets humans rellevants per a les activitats.

N. A. MC MUTUAL no disposa de personal de seguretat propi, és subcontractat a l’empresa EULEN Seguridad.

HR9-AD Nombre total d’incidents relacionats amb violacions dels drets dels indígenes i mesures adoptades.

N. A. L’àmbit d’actuació d’MC MUTUAL és únicament el territori espanyol.

HR10 Percentatge i nombre total d’operacions

que han estat objecte de revisions i/o ava-luacions d’impactes en matèria de drets humans.

N. A. MC MUTUAL és una entitat espanyola, que opera únicament a Espanya, que és un país membre de l’OCDE.

HR11 Nombre de queixes relacionades amb els

drets humans que han estat presentades, tractades i resoltes mitjançant mecanismes conciliatoris formals.

MC MUTUAL no ha rebut cap queixa relacionada amb els drets humans.

SO1 Natura, abast i efectivitat de programes i pràctiquesper avaluar i gestionar els impactes de les operacions a les comunitats, incloent entrada, operació i sortida de l’empresa.

Els nostres grups d’interès Comptes anuals i anàlisis fnanceres

5.3.2 INDICADORS D’ACOMPLIMENT SOCIAL (SOCIETAT)

ASPECTE: CCOMUNITAT

ASPECTE: PRÀCTIQUES DE SEGURETAT

ASPECTE: DRETS DEL INDÍGENES

Page 157 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »