Page 155 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

155

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

LA13 Composició dels òrgans de govern corporatiu i plantilla, desglossat per sexe, grup d’edat, pertinença a minories i altres indicadors de diversitat.

Òrgans de govern i participació

El nostre acompliment el 2012 / Equip humà

De les 19 persones que formen part dels òrgans de govern (Junta Directiva i Comissió Permanent), 17 són homes (95%) i 2 són dones (10,53%).

LA14 Relacióentre salari basedels homes respecte del de les dones, desglossat per categoria professional.

Qui som / Equip humà Gràfca mitjana salari base

HR1 Percentatge i nombre total d’acords d’inversió signifcatius que incloguin clàusules de drets humans o que hagin estat objecte d’anàlisi en matèria de drets humans.

N. A. En l’àmbit d’activitat d’MC MUTUAL no és possible realitzar inversions.

HR2 Percentatge dels principals distribuïdors i contractistes que han estat objecte d’anàlisi en matèria de drets humans, i mesures adoptades com a conseqüència.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos adquirits / contribuir al desenvolupament de la RSE

100%

HR3 -AD Total d’hores de formació dels empleats sobre polítiques i procediments relacionats amb aquells aspectes dels drets humans rellevants per a les seves activitats, incloent el percentatge d’empleats formats.

El 2012, els líders d’MC MUTUAL van realitzar una formació sobre gestió de la diversitat (960 hores).

ASPECTE: PRÀCTIQUES D’INVERSIÓ I PROVEÏMENT

Indicadors de l’acompliment de drets humans

HOMES DONES TOTAL % dif.

GRUP I 31.201,24 30.817,15 31.041,10 1,25

GRUP II 23.051,63 21.918,83 22.194,44 5,17

GRUP III 15.351,70 15.696,73 15.467,82 -2,2

ASPECTE: DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Page 155 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »