Page 154 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

154

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

LA7 Taxes d’absentisme, malalties professionals, dies perduts i nombre de víctimes mortals relacionades amb el treball per regió.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / foment del benestar

La taxa d’absentisme el 2012, sense comptar permisos de maternitat i paternitat, va ser de 6646,51, per 7581,13 el 2011.

LA8 Programes d’educació, formació,

assessorament, prevenció i control de riscos que s’apliquin als treballadors, a les seves famílies o als membres de la comunitat en relació amb malalties greus.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / foment del benestar

El nostre acompliment / prevenció de riscos laborals / promoció i educació El nostre acompliment / prevenció de riscos laborals / divulgació de la prevenció

LA9 AD Assumptes de salut i seguretat coberts en acords formals amb sindicats.

Reptes de futur

LA10 Mitjana d’hores de formació a l’any per empleat, desglossat per categoria d’empleat.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / foment del benestar

LA11 -AD Programes de gestió d’habilitats i de formació contínua que fomentin l’ocupabilitat dels treballadors i que els donin suport en la gestió del fnal de les seves carreres professionals.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / foment del benestar

LA12-AD Percentatge d’empleats que reben avaluacions regulars de l’acompliment i de desenvolupament professional.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / foment del benestar

El 2012, un 94,7% de l’equip humà d’MC MUTUAL va rebre l’avaluació de l’acompliment professional.

ASPECTE: FORMACIÓ I EDUCACIÓ

Page 154 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »