Page 153 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

153

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

LA1 Desglossament del col·lectiu de treballadors per tipus de lloc de treball, per contracte i per regió.

Qui som / equip humà

LA2 Nombre total d’empleats i rotació mitjana d’empleats, desglossats per grup d’edat, sexe i regió.

Qui som / equip humà

LA3 -AD Benefcis socials per als empleats amb jornada completa, que no s’ofereixen als empleats temporals o de mitja jornada, desglossat per activitat principal.

MC MUTUAL no realitza diferències respecte del tipus de contracte. Només l’ajuda escolar per a flls d’empleats queda minorada en funció de la reducció de jornada que tingui el treballador.

LA4 Percentatge d’empleats coberts per un conveni col·lectiu.

100%

LA5 Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis organitzatius, incloent si aquestes notifcacions són especifcades als convenis col·lectius.

El legal establert a l’Estatut dels Treballadors.

LA6 -AD Percentatge del total de treballadors que està representat en comitès de seguretat i salut conjunts de direcció-empleats, establerts per ajudar a controlar i assessorar sobre programes de seguretat i salut a la feina.

MC MUTUAL disposa d’un Comitè de Seguretat i Salut Intercentres, que ofereix cobertura al 100% dels empleats de l’organització.

ASPECTE: SALUT I SEGURETAT A LA FEINA

5.3.1 INDICADORS D’ACOMPLIMENT SOCIAL (RRLL-DDHH)

Indicadors de l’acompliment de pràctiques laborals i ètica del treball

ASPECTE: RELACIONS EMPRESA/TREBALLADORS

ASPECTE: LLOC DE TREBALL

Page 153 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »