Page 151 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

151

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

EN20 NO, SO i altres emissions signifcatives a l’aire per tipus i pes.

MC MUTUAL no disposa de dades a aquest respecte perquè l’efciència dels motors i calderes va disminuint amb l’ús i és difícil estimar els gasos contaminants emesos. Especialment, en el cas de vehicles en què també depèn de la manera de conduir, el grau de despesa dels pneumàtics o el pes que s’enduu en el vehicle, entre altres factors.

EN21 Abocament total d’aigües residuals, segons la seva naturalesa i destí.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / conservació del medi ambient

Són d’origen assimilable al domèstic i el seu destí és el clavegueram públic. El subministrador municipal s’encarrega de la gestió adequada de les aigües residuals.

EN22 Pes total de residus gestionats, segons tipus i mètode de tractament.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / conservació del medi ambient

EN23 Nombre total i volum dels vessaments accidentals més signifcatius.

No s’ha registrat cap vessament d’aquest tipus.

EN24 -AD Pes dels residus transportats, importats, exportats o tractats que es consideren perillosos segons la classifcació del Conveni de Basilea, annexos I, II, III i VIII i percentatge de residus transportats internacionalment.

MC MUTUAL no realitza cap tipus de transport internacional de residus.

Page 151 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »