Page 149 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

149

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

EN10- AD Percentatge i volum total d’aigua reciclada i reutilitzada.

N. A. El subministrament s’efectua a través de la xarxa local de proveïment d’aigua, per la qual cosa el reciclatge i la reutilització són realitzats pel

subministrador d’aquesta.

ASPECTE: BIODIVERSITAT

EN11 Descripció de terrenys adjacents o ubicats dins espais naturals protegits o d’àrees d’alta biodiversitat no protegida. Indicar la localització i la mida de terrenys en propietat, arrendats, o que són gestionats, d’alt valor en biodiversitat en zones alienes a les àrees protegides.

Les instal·lacions en què MC MUTUAL du a terme la seva activitat es troben en sòl urbà, no protegit.

EN12 Descripció dels impactes més signifcatius en la biodiversitat en espais naturals protegits o en àrees d’alta biodiversitat no protegida, derivats de les activitats, productes i serveis en àrees protegides i en àrees d’alt valor en biodiversitat en zones alienes a les àrees protegides.

Les instal·lacions en què MC MUTUAL du a terme la seva activitat es troben en sòl urbà, no protegit.

EN13-AD Hàbitats protegits o restaurats.

N. A. No hi ha activitat en espais naturals protegits

EN14-AD Estratègies i accions implantades i planifcades per a la gestió d’impactes sobre la biodiversitat.

N. A. El tipus d’activitat no afecta.

EN15-AD Nombre d’espècies, desglossades en funció del seu perill d’extinció, incloses a la Llista vermella de l’IUCN i en llistes nacionals i els hàbitats de les quals es trobin en àrees afectades per les operacions segons el grau d’amenaça de l’espècie.

N. A. El tipus d’activitat no afecta.

Page 149 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »