Page 148 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

148

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

ASPECTE: ENERGIA

EN3 Consum directe d’energia desglossat per fonts primàries.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / compromís amb la conservació del medi ambient

EN4 Consum indirecte d’energia desglossat per fonts primàries.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / compromís amb la conservació del medi ambient

EN5-AD Estalvi d’energia a causa de la conservació i millores en l’efciència.

N.D.

EN6-AD Iniciatives per proporcionar productes i serveis efcients en el consum d’energia o basats en energies renovables, i les reduccions en el consum d’energia com a resultat d’aquestes iniciatives.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / conservació del medi ambient

S’esmenten les mesures adoptades per millorar l’efciència i estalviar energia, encara que no es xifra el seu grau d’efectivitat.

EN7-AD Iniciatives per reduir el consum indirecte d’energia i les reduccions aconseguides amb aquestes iniciatives.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits /conservació del medi ambient

S’esmenten les mesures adoptades per millorar l’efciència i estalviar energia, encara que no es xifra el seu grau d’efectivitat.

ASPECTE: AIGUA

EN8 Captació total d’aigua per fonts.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / compromís amb la conservació del medi ambient

El subministrament és municipal.

EN9-AD Fonts d’aigua que han estat afectades signifcativament per la captació d’aigua.

N. A. MC MUTUAL no realitza captacions d’aigua. El subministrament s’efectua a través de la xarxa local de proveïment d’aigua.

Page 148 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »