Page 142 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

142

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

4.4 Mecanismes dels accionistes i empleats per comunicar recomanacions o indicacions al màxim òrgan de govern.

Estructura de l’organització

MC MUTUAL també facilita la participació del seu equip humà en la gestió de l’organització a través de més de 90 representants dels empleats que es distribueixen entre els comitès d’empresa, els delegats de personal i el Comitè Intercentres. L’equip humà també participa en el Comitè de Seguretat i Salut i la Comissió de Control del Pla de Pensions.

4.5 Vincle entre la retribució dels membres del màxim òrgan de govern, alts directius i executius (inclosos els acords d’abandonament del càrrec) i l’acompliment de l’organització (inclòs el seu acompliment social i ambiental).

Estructura de l’organització

4.6 Procediments implantats per evitar

confictes d’interessos en el màxim òrgan de govern.

Estructura de l’organització

4.7 Procediment de determinació de la capacitació i experiència exigible als membres del màxim òrgan de govern per poder guiar l’estratègia de l’organització en els aspectes socials, ambientals i econòmics.

Estructura de l’organització

Page 142 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »