Page 140 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

140

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

3.5 Procés de defnició del contingut de la memòria.

Sobre la memòria

3.6 Cobertura de la memòria (p. ex. països, divisions, flials, instal·lacions arrendades, negocis conjunts, proveïdors). Consulti el protocol sobre la cobertura de la memòria de GRI, per a més informació.

El nostre acompliment el 2012 / Infraestructures

En general, la informació presentada a la memòria inclou tots els centres d’MC MUTUAL a Espanya. Els casos en què el seu abast és limitat estan especifcats.

3.7 Indicació de l’existència de limitacions de l’abast o cobertura de la memòria.

No hi ha limitacions en l’abast o cobertura de la memòria. Els casos en què la informació ressenyada no fa referència a la totalitat de centres de l’entitat, estan especifcats.

3.8 La base per incloure informació en el cas de negocis conjunts (joint ventures), flials, instal·lacions arrendades, activitats subcontractades i altres entitats que puguin afectar signifcativament la comparabilitat entre períodes i/o entre organitzacions.

Qui som / Activitat a Corporació Mútua

MC MUTUAL aplica les mateixes mesures amb relació a la normativa ambiental

als locals que té arrendats, un 58% del total, i als locals propis.

3.9 Tècniques de mesurament de dades i bases per realitzar els càlculs, incloses les hipòtesis i tècniques subjacents a les estimacions aplicades en la recopilació d’indicadors i altra informació de la memòria.

Sobre la memòria

3.10 Descripció de l’efecte que pugui tenir la reexpressió d’informació que pertany a memòries anteriors, juntament amb les raons que han motivat aquesta reexpressió (per exemple, fusions i adquisicions, canvi durant els períodes informatius, natura).

No s’ha produït cap reexpressió d’informació.

ABAST I COBERTURA DE LA MEMÒRIA

Page 140 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »