Page 13 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

13

carta del Director General

Amb tot això, el 2012 seguimprestant un servei pròxim i de qualitat, tal comens van expressar els pacients atesos en els nostres centres assistencials i en les clíniques MC MUTUAL, i les empreses mutualistes a les quals enquestem per conèixer el seu nivell de satisfacció.

Aquest èxit és degut, en bona part, a l’alta professiona-litat i implicació de l’equip humà de l’entitat que, nova-ment, va demostrar la seva orientació cap al treballador protegit i la seva versatilitat per adaptar-se als canvis.

Una altra de les dades positives de l’exercici és la constatació que la sinistralitat laboral continua baixant. Una reducció que, en part, es deu a l’afectació de la crisi en els sectors que acumulaven un índex d’accidentalitat més alt, com la construccióo la indústria, i a ladisminució de les baixes laborals, però que, sens dubte, hem d’atribuir també a la major implantació de la cultura de la prevenció de riscos laborals en la societat, que ens va permetre reduir la sinistralitat sobre població protegida mitjana, en les nostres empreses associades, en un 12,90%. Una reducció superior a la registrada pel conjunt d’organitzacions del nostre país.

En l’àmbit econòmic, el resultat d’MC MUTUAL també va ser molt favorable i va permetre a l’entitat seguir fent aportacions als fons públics, malgrat la congelació i restricció pressupostàries que patim els últims anys. Es va assolir un resultat positiu de 115,46 milions d’euros i una rendibilitat pròxima al 16%. Les quotes meritades van sumar 727,32 milions d’euros.

Així doncs, malgrat la incertesa de no saber amb exactitud el que ens oferirà el futur, a MC MUTUAL podem afrmar, convençuts, que estem preparats per afrontar-lo i seguir garantint, amb excel·lència i qualitat, la salut de la població activa del nostre país.

Francisco Hernández

Director General de MC MUTUAL

Page 13 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »