Page 12 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

12

carta del Director General

Benvolguts mutualistes,

El 2012, la nostra vocació de servei i l’aposta per la qualitat en totes les nostres línies d’actuació ens van permetre seguir avançant i sobreposar-nos, amb èxit, a les difcultats, i mantenir-nos en un lloc privilegiat dins el nostre sector d’activitat.

L’exercici va estar marcat, sens dubte, per l’evolució del mercat laboral espanyol, la població activa del qual es va continuar reduint, un any més. A MC MUTUAL, aquesta tendència es va traduir en un 3,36% menys de treballadors protegits. Tanmateix, i malgrat la difícil situació del teixit empresarial del país, es va incrementar el nombre d’organitzacions que van confar a MC MUTUAL la salut laboral dels seus treballadors, un 10,02%; d’aquesta manera, va aconseguir incrementar la seva quota de mercat i fxar-la en un 7,92%.

També va augmentar el nombred’empresesmutualistes que van contractar la cobertura de contingències comunes amb l’entitat, les quals, al fnal de l’exercici, representaven un 67,44% del total, i els treballadors autònoms coberts en l’accident de treball i la malaltia professional, que van créixer un 1,17%.

En aquest panorama, MC MUTUAL va veure, novament, com es reduïen les quotes meritades, a causa de l’esmentada reducció de la població protegida de l’entitat; la disminució de la cotització mitjana, de resultes de la minoració dels salaris dels treballadors de les empreses mutualistes, i de la reducció de la fracció de quota que es paga a les mútues per les contingències comunes.

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Page 12 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »