Page 119 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

119

comptes anuals i anàlisis fnanceres

ACTIU 2012 2011 PATRIMONI NET I PASSIU 2012 2011

V. Inversions fnanceres a llarg termini 206.732.682,13 221.602.756,53 4. Altres deutes 3.536.823,09 1.994.636,76

1. Inversions fnanceres en patrimoni 82.631,38 82.631,38

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini

0,00 0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute

203.083.866,78 178.247.908,68 IV. Creditors i altres comptes a pagar 79.552.000,06 57.655.025,45

4. Altres inversions fnanceres 3.566.183,97 43.272.216,47 1. Creditors per operacions de gestió 1.739.640,99 10.426.081,49

VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini

2.432.957,26 1.433.059,89 2. Altres comptes a pagar 73.789.470,21 43.943.857,34

B) ) Actiu corrent 400.134.454,53 306.601.717,55 3. Administracions públiques 4.022.888,86 3.285.086,62

I. Actius en estat de venda 476.933,40 0,00

4. Creditors per administració de recursos a càrrec d’altres ens públics

0,00 0,00

II. Existèncie 370.225,86 426.740,99 V. Ajustos per periodifcació 0,00 0,00

1. Productes farmacèutics 96.169,50 109.916,07 2. Material sanitari de consum 274.056,36 316.824,92 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00

III. Deutors i altres comptes a cobrar 189.963.426,47 129.255.271,96

1. Deutors per operacions de gestió 18.220.534,48 20.944.914,01 2. Altres comptes a cobrar 170.354.215,37 106.989.240,58 3. Administracions públiques 1.388.676,62 1.321.117,37 4. Deutors per administració de recursos a càrrec d’altres ens públics

0,00 0,00

V. Inversions fnanceres a curt termini 186.521.662,93 126.979.440,44

1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute

145.020.554,52 109.073.687,90

4. Altres inversions fnanceres 41.501.108,41 17.905.752,54

VI. Ajustos per periodifcació 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

22.802.205,87 49.940.264,16

1. Altres actius líquids equivalents 12.508.182,88 47.405.445,66 2. Tresoreria 10.294.022,99 2.534.818,50

TOTAL ACTIU (A+B)..... 706.597.864,89 629.366.845,38

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....

706.597.864,89 629.366.845,38

Page 119 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »