Page 118 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

118

comptes anuals i anàlisis fnanceres

BALANÇ

PATRIMONI INTEGRAT

ACTIU 2012 2011 PATRIMONI NET I PASSIU 2012 2011

A) Actiu no corrent 306.463.410,36 322.765.127,83 A) Patrimoni net 574.215.023,76 512.943.020,66 I. Immobilitzat intangible 11.183.604,22 12.658.914,17 I. Patrimoni aportat 0,00 0,00

1. Inversió en recerca i desenvolupament 0,00 0,00 II. Patrimoni generat 575.133.554,74 513.631.068,72

2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 1. Reserves 441.345.611,83 401.844.515,32 3. Aplicacions informàtiques 5.598.745,58 6.159.191,73 2. Resultats d’exercicis anteriors 65.283.404,68 66.439.742,99 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits

5.584.858,64 6.499.722,44 3. Resultats d’exercici 68.504.538,23 45.346.810,41

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 III. Ajustos per canvis de valor -918.530,98 -688.048,06 II. Immobilitzat material 66.935.553,56 67.417.372,69 1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

1. Terrenys 17.389.132,76 554.243,03

2. Actius fnancers disponibles per a la venda

-918.530,98 -688.048,06

2. Construccions 18.316.609,09 34.707.480,44

IV. Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats

0,00 0,00

5. Altre immobilitzat material 31.229.811,71 32.155.649,22 B) Passiu no corrent 7.953.383,81 9.338.396,66

6. Immobilitzat en curs i avançaments 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 7.953.383,81 9.338.396,66 III. Inversions immobiliàries 8.378.710,16 8.853.121,52 II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00

1. Terrenys 4.180.859,46 4.530.138,97 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Construccions 4.197.850,70 4.322.982,55 4. Altres deutes 0,00 0,00 3. Inversions immobiliàries en curs i avançaments

0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini

0,00 0,00

IV. Inversions fnanceres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

10.799.903,03 10.799.903,03 C) Passiu corrent 124.429.457,32 107.085.428,06

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic

1.883.691,86 1.883.691,86 I. Provisions a curt termini 41.340.634,17 47.435.765,85

2. Inversions fnanceres en patrimoni de societats mercantils

8.916.211,17 8.916.211,17 II. Deutes a curt termini 3.536.823,09 1.994.636,76

4. Altres inversions 0,00 0,00 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00

Page 118 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »