Page 117 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

117

comptes anuals i anàlisis fnanceres

ACTIU 2012 2011 PATRIMONI NET I PASSIU 2012 2011

V. Inversions fnanceres a llarg termini 82.631,38 82.631,38 4. Altres deutes 457.500,00 0,00

1. Inversions fnanceres en patrimoni 82.631,38 82.631,38

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini

0,00 0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute

0,00 0,00 IV. Creditors i altres comptes a pagar 141.927,35 333.500,62

4. Altres inversions fnanceres 0,00 0,00 1. Creditors per operacions de gestió 0,00 0,00

VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini

0,00 0,00 2. Altres comptes a pagar 127.704,96 322.551,83

B) Actiu corrent 3.441.553,29 2.534.465,76 3. Administracions públiques 14.222,39 10.948,79

I. Actius en estat de venda 476.933,40 0,00

4. Creditors per administració de recursos a càrrec d’altres ens públics

0,00 0,00

II. Existències 0,00 V. Ajustos per periodifcació 0,00 0,00

1. Productes farmacèutics 0,00 0,00 2. Material sanitari de consum 0,00 0,00 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00

III. Deutors i altres comptes a cobrar 400.955,58 61.493,44

1. Deutors per operacions de gestió 0,00 0,00 2. Altres comptes a cobrar 392.691,52 54.688,59 3. Administracions públiques 8.264,06 6.804,85 4. Deutors per administració de recursos a càrrec d’altres ens públics

0,00 0,00

V. Inversions fnanceres a curt termini 2.343.995,93 1.090.311,57

1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute

1.080.000,00 1.083.606,07

4. Altres inversions fnanceres 1.263.995,93 6.705,50

VI. Ajustos per periodifcació 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

219.668,38 1.382.660,75

1. Altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 2. Tresoreria 219.668,38 1.382.660,75

TOTAL ACTIU (A+B)..... 20.950.587,52 20.589.836,38

TOTAL PATRIMONIO NET I PASSIU (A+B+C).....

20.950.587,52 20.589.836,38

Page 117 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »