Page 116 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

116

comptes anuals i anàlisis fnanceres

BALANÇ

PATRIMONI PRIVATIU

ACTIU 2012 2011 PATRIMONI NET I PASSIU 2012 2011

A) Actiu no corrent 17.509.034,23 18.055.370,62 A) Patrimoni net 12.397.776,36 10.917.939,10 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 I. Patrimoni aportat 0,00 0,00

1. Inversió en recerca i desenvolupament 0,00 0,00 II. Patrimoni generat 12.397.776,36 10.917.939,10

2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 1. . Reserves 10.917.939,10 15.205.072,86 3. Aplicacions informàtiques 0,00 0,00 2. Resultats d’exercicis anteriors 934.468,58 0,00 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits

0,00 0,00 3. Resultats d’exercici 545.368,68 -4.287.133,76

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 III. Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 131.481,52 203.406,55 1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

1. Terrenys 0,00 0,00

2. Actius fnancers disponibles per a la venda

0,00 0,00

2. Construccions 0,00 0,00

IV. Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats

0,00 0,00

5. Altre immobilitzat material 131.481,52 203.406,55 B) Passiu no corrent 7.953.383,81 9.338.396,66

6. Immobilitzat en curs i avançaments 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 7.953.383,81 9.338.396,66 III. Inversions immobiliàries 8.378.710,16 8.853.121,52 II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00

1. Terrenys 4.180.859,46 4.530.138,97 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Construccions 4.197.850,70 4.322.982,55 4. Altres deutes 0,00 0,00 3. Inversions immobiliàries en curs i avançaments

0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini

0,00 0,00

IV. Inversions fnanceres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

8.916.211,17 8.916.211,17 C) Passiu corrent 599.427,35 333.500,62

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic

0,00 0,00 I. Provisions a curt termini 0,00 0,00

2. Inversions fnanceres en patrimoni de societats mercantils

8.916.211,17 8.916.211,17 II. Deutes a curt termini 457.500,00 0,00

4. Altres inversions 0,00 0,00 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00

Page 116 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »