Page 115 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

115

comptes anuals i anàlisis fnanceres

ACTIU 2012 2011 PATRIMONI NET I PASSIU 2012 2011

2. Crèdits i valors representatius de deute

203.083.866,78 178.247.908,68

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini

0,00 0,00

4. Altres inversions fnanceres 3.566.183,97 43.272.216,47 IV. Creditors i altres comptes a pagar 79.410.072,71 57.321.524,83 VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini

2.432.957,26 1.433.059,89 1. Creditors per operacions de gestió 1.739.640,99 10.426.081,49

B) Actiu corrent 396.692.901,24 304.067.251,79 2. Altres comptes a pagar 73.661.765,25 43.621.305,51

I. Actius en estat de venda 0,00 0,00 3. Administracions públiques 4.008.666,47 3.274.137,83

II. Existències 370.225,86 426.740,99

4. Creditors per administració de recursos a càrrec d’altres ens públics

0,00 0,00

1. Productes farmacèutics 96.169,50 109.916,07 V. Ajustos per periodifcació 0,00 0,00

2. Material sanitari de consum 274.056,36 316.824,92 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00

III. Deutors i altres comptes a cobrar 189.562.470,89 129.193.778,52

1. Deutors per operacions de gestió 18.220.534,48 20.944.914,01 2. Altres comptes a cobrar 169.961.523,85 106.934.551,99 3. Administracions públiques 1.380.412,56 1.314.312,52 4. Deutors per administració de recursos a càrrec d’altres ens públics

0,00 0,00

V. Inversions fnanceres a curt termini 184.177.667,00 125.889.128,87

1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute

143.940.554,52 107.990.081,83

4. Otras inversiones fnancieras 40.237.112,48 17.899.047,04

VI. Altres inversions fnanceres 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 22.582.537,49 48.557.603,41

1. Altres actius líquids equivalents 12.508.182,88 47.405.445,66 2. Tresoreria 10.074.354,61 1.152.157,75

TOTAL ACTIU (A+B)..... 685.647.277,37 608.777.009,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....

685.647.277,37 608.777.009,00

Page 115 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »