Page 114 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

114

comptes anuals i anàlisis fnanceres

ACTIU 2012 2011 PATRIMONI NET I PASSIU 2012 2011

A) Actiu no corrent 288.954.376,13 304.709.757,21 A) Patrimoni net 561.817.247,40 502.025.081,56 I. Immobilitzat intangible 11.183.604,22 12.658.914,17 I. Patrimoni aportat 0,00 0,00

1. Inversió en recerca i desenvolupament 0,00 0,00 II. Patrimoni generat 562.735.778,38 502.713.129,62

2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 1. Reserves 430.427.672,73 386.639.442,46 3. Aplicacions informàtiques 5.598.745,58 6.159.191,73 2. Resultats d’exercicis anteriors 64.348.936,10 66.439.742,99 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits

5.584.858,64 6.499.722,44 3. Resultats d’exercici 67.959.169,55 49.633.944,17

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 III. Ajustos per canvis de valor -918.530,98 -688.048,06 II. Immobilitzat material 66.804.072,04 67.213.966,14 1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

1. Terrenys 17.389.132,76 554.243,03

2. Actius fnancers disponibles per a la venda

-918.530,98 -688.048,06

2. . Construccions 18.316.609,09 34.707.480,44

IV. Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats

0,00 0,00

5. Altre immobilitzat material 31.098.330,19 31.952.242,67 B) Passiu no corrent 0,00 0,00

6. Immobilitzat en curs i avançaments 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00

1. Terrenys 0,00 0,00 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Construccions 0,00 0,00 4. Altres deutes 0,00 0,00 3. Inversions immobiliàries en curs i avançaments

0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini

0,00 0,00

IV. Inversions fnanceres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

1.883.691,86 1.883.691,86 C) Passiu corrent 123.830.029,97 106.751.927,44

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic

1.883.691,86 1.883.691,86 I. Provisions a curt termini 41.340.634,17 47.435.765,85

4. Altres inversions 0,00 0,00 II. Deutes a curt termini 3.079.323,09 1.994.636,76 V. Inversions fnanceres a llarg termini 206.650.050,75 221.520.125,15 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00 1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 4. Altres deutes 3.079.323,09 1.994.636,76

BALANÇ

PATRIMONI S. SOCIAL

Page 114 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »