Page 113 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

113

comptes anuals i anàlisis fnanceres

COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI INTEGRAT

2012 2011

1. Cotitzacions socials 727.317.669,26 806.936.380,88 2. Transferències i subvencions rebudes 157.193,21 173.413,12 3. Prestacions de serveis 2.890.411,89 3.056.788,61 4. Treballs efectuats per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 108.939.928,06 83.802.129,94 6. Excessos de provisions 538.772,31 328.909,10

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 839.843.974,73 894.297.621,65

7. Prestacions socials -282.998.365,86 -325.716.050,64 8. Despeses de personal -77.439.395,31 -78.511.781,83 9. Transferències i subvencions concedides -208.632.017,75 -247.251.256,56 10. Aprovisionaments -37.005.875,60 -41.162.059,43 11. Altres despeses de gestió ordinària -173.498.558,64 -171.334.873,43 12. Amortització de l’immobilitzat -8.649.173,27 -8.397.700,64

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -788.223.386,43 -872.373.722,53 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 51.620.588,30 21.923.899,12

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no fnancer i actius en estat de venda

-246.267,03 -347.523,38

14. Altres partides no ordinàries 32.661,59 10.254.126,37

II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) 51.406.982,86 31.830.502,11

15. Ingressos fnancers 17.094.274,19 12.455.191,57 16. Despeses fnanceres -29.276,55 -31.994,67 17. Despeses fnanceres imputades a l’actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius fnancers 34.102,04 21.580,04 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d’actius i passius fnancers 0,00 10.497,47

III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 17.099.099,68 12.455.274,41 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) 68.506.082,54 44.285.776,52

21. Impost sobre benefcis -1.544,31 -8.647,30

V. RESULTAT NET DE L’EXERCICI DESPRÉS D’IMPOSTOS 68.504.538,23 44.277.129,22 AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTADO DE L’EXERCICI ANTERIOR 0,00 0,00 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 68.504.538,23 44.277.129,22

+–

Page 113 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »