Page 112 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

112

comptes anuals i anàlisis fnanceres

COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI PRIVATIU

2012 2011

1. Cotitzacions socials 0,00 0,00 2. Transferències i subvencions rebudes 0,00 0,00 3. Prestacions de serveis 0,00 0,00 4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 767.778,45 776.056,34 6. Excessos de provisions 538.772,31 328.909,10

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 1.306.550,76 1.104.965,44

7. Prestacions socials 0,00 0,00 8. Despeses de personal -37.227,80 -39.597,43 9. Transferències i subvencions concedides 0,00 0,00 10. Aprovisionaments 0,00 0,00 11. Altres despeses de gestió ordinària -501.050,67 -395.724,33 12. Amortització de l’immobilitzat -89.660,65 -117.581,58

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -627.939,12 -552.903,34 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 678.611,64 552.062,10

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no fnancer i actius en estat de venda

0,00 -62.069,72

14. Altres partides no ordinàries -161.656,85 -4.832.593,00

II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) 516.954,79 -4.342.600,62

15. Ingressos fnancers 29.958,20 53.616,69 16. Despeses fnanceres 0,00 0,00 17. Despeses fnanceres imputades a l’actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius fnancers 0,00 0,00 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d’actius i passius fnancers 0,00 10.497,47

III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 29.958,20 64.114,16 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) 546.912,99 -4.278.486,46

21. Impost sobre benefcis -1.544,31 -8.647,30

V. RESULTAT NET DE L’EXERCICI DESPRÉS D’IMPOSTOS 545.368,68 -4.287.133,76 AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR 0,00 0,00 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 545.368,68 -4.287.133,76

+–

Page 112 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »