Page 111 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

111

comptes anuals i anàlisis fnanceres

COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI S. SOCIAL

2012 2011

1. Cotitzacions socials 727.317.669,26 806.936.380,88 2. Transferències i subvencions rebudes 157.193,21 173.413,12 3. Prestacions de serveis 2.890.411,89 3.056.788,61 4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 108.172.149,61 83.026.073,60 6. Excessos de provisions 0,00 0,00

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 838.537.423,97 893.192.656,21

7. Prestacions socials -282.998.365,86 -325.716.050,64 8. Despeses de personal -77.402.167,51 -78.472.184,40 9. Transferències i subvencions concedides -208.632.017,75 -247.251.256,56 10. Aprovisionaments -37.005.875,60 -41.162.059,43 11. Altres despeses de gestió ordinària -172.997.507,97 -170.939.149,10 12. Amortització de l’immobilitzat -8.559.512,62 -8.280.119,06

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -787.595.447,31 -871.820.819,19 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 50.941.976,66 21.371.837,02

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no fnancer i actius en estat de venda

-246.267,03 -285.453,66

14. Altres partides no ordinàries 194.318,44 15.086.719,37

II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) 50.890.028,07 36.173.102,73

15. Ingressos fnancers 17.064.315,99 12.401.574,88 16. Despeses fnanceres -29.276,55 -31.994,67 17. Despeses fnanceres imputades a l’actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius fnancers 34.102,04 21.580,04 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d’actius i passius fnancers 0,00 0,00

III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 17.069.141,48 12.391.160,25 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) 67.959.169,55 48.564.262,98 AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR 0,00 0,00 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 67.959.169,55 48.564.262,98

+–

Page 111 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »