Page 109 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

109

comptes anuals i anàlisis fnanceres

RÀTIOS 2012 2011 2010 2009

Anàlisi patrimonial estàtica

Endeutament (exigible/fons propis) 0,161 0,146 0,145 0,200

Consolidació (immobilitzat/actiu) 0,443 0,530 0,195 0,188

Anàlisi de la solvència estàtica

Solvència tècnica (actiu circulant/exigible c.p.) 4,022 3,695 6,248 4,777

Disponibilitat (tresoreria/exigible c.p.) 0,112 0,016 1,284 0,450

ANÀLISI

FINANCERA DE L’EXERCICI

L’evolució de les ràtios més signifcatives relatives al balanç de situació de la gestió de la Seguretat Social d’MC MUTUAL al tancament de l’exercici, durant els últims quatre anys, és la següent:

MC MUTUAL ha mantingut històricament una reducció del nivell d’endeutament sobre la base del seu compte de resultats sanejat; el 2012 s’ha mantingut el baix nivell d’endeutament assolit.

L’article 30 del Reglament de col·laboració estableix des de l’any 2011 que les MATEPSS només poden adquirir valors que es concretin en actius fnancers emesos per l’Estat, o per altres persones jurídiques públiques nacionals; això, unit a una política de realitzar inversions fnanceres a venciment, determina que l’entitat tingui un nivell de consolidació del seu actiu elevat durant els últims dos anys. L’any 2012 la ràtio s’ha reduït com a conseqüència del fet que una part de les inversions a venciment realitzades durant el 2011 han entrat en l’últim any de vida.

L’increment de la solvència tècnica s’ha de vincular, a part de fer-ho a la reclassifcació de les inversions f-nanceres descrita al paràgraf anterior, a l’increment dels saldos a cobrar resultat de la Resolució de 20 de maig de 2013 anteriorment comentada, que ha apor-tat un augment de 48,9 milions a l’actiu corrent per no-més 22,4 milions al passiu corrent.

Finalment, els nivells de disponibilitat segueixen en un nivell mínim com el 2011.

Com a conclusió, es pot dir que la solidesa fnancera de l’entitat ha seguit el 2012 en els mateixos nivells satis-factoris d’exercicis anteriors.

Page 109 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »