Page 108 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

108

comptes anuals i anàlisis fnanceres

DESCRIPCIÓ IMPORTS

SALDOS A 31/12/2013 (PREVISTOS)

% SOBRE QUOTES

Base de repartiment

Resultat de l’exercici i d’exercicis anteriors 1 115.463.525,46

Variació de resultats d’exercicis anteriors (#122) 1 (24.102.746,94)

Resultat a distribuir 91.360.778,52

Distribució

Reserva d’Estabilització d’AT 2 35.610.258,36 370.833.804,58 77,80% Fons de Prevenció i Rehabilitació 2 35.610.258,36

Reserva d’Estabilització de CC 3 (9.874.170,87) 63.840.033,04 25,00% Fons de Reserva de la Seguretat Social 3 20.630.107,32 Reserva d’Estabilització per CATA 4 9.177.870,19 Reserva d’Estabilització per CATA a la TGSS 4 206.455,16

Import distribuït 91.360.778,52

1 La Resolució de 20 de maig de 2013 ha generat un increment de 19.367.710,76 euros en l’agregat del resultat de l’exercici i d’exercicis anteriors; tanmateix, el moviment del compte (#122) ha originat una reducció de 26.480.778,73 € pel mateix concepte sobre l’import del resultat a distribuir, amb la qual cosa l’efecte net de l’esmentada Resolució ha estat el de reduir el resultat a distribuir en 7.113.067,97 euros, imputable gairebé íntegrament al pagament directe meritat el desembre de 2012 pagat el gener de 2013.

2 D’acord amb la redacció que s’ha fet dels articles 65 i 66 del Reglament sobre col·laboració de les mútues, al Reial decret 1622/2011, de 14 de novembre, aquestes han de dotar aquesta reserva amb el resultat econòmic positiu obtingut en la gestió d’AT. La quantia mínima de la reserva es fxa en el 30% de la mitjana anual de les quotes percebudes per la Mútua en l’últim trien-ni per AT. Una vegada coberta aquesta quantia mínima, les mútues poden destinar a incrementar-la el 50% del resultat econòmic positiu anual no aplicat. La resta del resultat s’ha d’ingressar, abans de 31 de juliol, al compte del Fons de Prevenció i Rehabilitació.

3 D’acord amb la redacció que fa de l’article 73 del Reglament el Reial decret 1622/2011, els resultats positius que es derivin de la gestió de CC es mantindran en una reserva la quantia màxima de la qual s’estableix en el 25% de les quotes percebudes per la Mú-tua en l’exercici per CC. Quan la reserva estigui dotada en la seva quantia màxima, els resultats positius que es derivin d’aquesta gestió s’ingressaran al Fons de Reserva de la Seguretat Social abans del 31 de juliol.

4 L’article 21 del Reial decret 1541/2011, de 31 d’octubre, estableix que el resultat positiu obtingut de la gestió del CATA s’ha de destinar exclusivament a la constitució de dues reserves: una reserva d’estabilització per CATA a les mútues i una altra a la TGSS, segons uns percentatges que establirà cada any el Ministeri de Treball i Immigració. L’Ordre ESS/194/2012, de 2 de febrer, esta-bleix a l’article 25.3 que el percentatge del resultat a destinar per a la segona reserva és del 2,20%, cosa que determina que la Mútua hagi destinat el 97,80% restant a la seva pròpia reserva

Page 108 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »