Page 107 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

107

comptes anuals i anàlisis fnanceres

•• Destaca la important reducció de la despesa per incapacitat temporal del 15,38%, imputable tant a AT com a CC en percentatges similars.

•• Les modifcacions provocades per la Resolució de l’IGSS abans esmentada han suposat una reducció dels resultats d’exercicis anteriors a causa de la IT per 22.946.114,07 euros amb una reducció de 2.899.530,61 euros de la IT corrent.

•• Destaca la important reducció (15,62%) del cost de les transferències i subvencions suportades per l’entitat producte, sobretot, de la reducció del cost dels capitals cost resultat de la disminució de la sinistralitat amb seqüeles.

•• La Mútua ha seguit amb la seva política de con-tenció de la resta de partides de despeses, fet que s’ha traduït en una reducció de les despeses d’aprovisionaments d’un 10,09%, gràcies, sobre-tot, a l’important estalvi aconseguit en la despesa d’assistència sanitària concertada en un 11,74%..

•• La reducció de la provisió per contingències en tramitació (PCT) ha aportat 6,1 milions al resultat de l’exercici respecte dels 2,6 que va restar el 2011.

•• Addicionalment, el sanejament de crèdits incobrables i dotació de la provisió per insolvències ha restat 14,5 milions menys al resultat de 2012 que el 2011.

•• L’import a distribuir, 91.360.778,52 euros, s’ha destinat íntegrament a la dotació de re-serves, al Fons de Prevenció i Rehabilitació i al Fons de Reserva de la Seguretat Social, se-gons la següent proposta de distribució de la Junta Directiva:

Page 107 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »