Page 106 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

106

comptes anuals i anàlisis fnanceres

•• Resolució de 20 de maig de 2013, que modifca la comptabilització de la meritació de determinades despeses i ingressos, que corresponen a l’àmbit de les prestacions i cotitzacions socials de la Seguretat Social, i a l’àmbit de la contractació, que ha obligat a reformular al mes de juliol els comptes de l’entitat, amb la conseqüència que el net patrimonial de l’entitat recull el 2012 tretze mesos d’ingressos per quotes en període voluntari, així com el pagament delegat per incapacitat temporal (IT) que es comunica amb la recaptació, les despeses associades al procés de recaptació (reassegurances i aportacions al sosteniment dels serveis comuns) i la IT en pagament directe d’aquests tretze mesos.

•• Resolució de 4 de juliol de 2013 que estableix els criteris de comptabilització en el patrimoni històric i en la gestió de la Seguretat Social de les operacions derivades de les resolucions de la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social dictades com a conseqüència de les auditories de compliment realitzades per l’IGSS.

Tot això ha tingut un impacte profund en la comparabilitat dels estats comptables d’aquest exercici respecte dels de l’any anterior.

RESULTAT

DE L’EXERCICI

L’estalvi que ha obtingut MC MUTUAL en la seva activitat de col·laboració amb la Seguretat Social en l’exercici 2012 puja a 67.959.169,55 euros, cosa que suposa un increment del 39,93% respecte de l’exercici 2011. El resultat d’exercicis anteriors recollit al compte 120 puja a 47.504.355,91 euros, un 16,26% menys que en l’exercici anterior. Així doncs, la suma d’ambdues magnituds pujaria el 2012 a 115.463.525,46 euros, fet que suposa un augment del 9,66% respecte de l’any anterior. Els motius principals d’aquest increment són:

•• Els ingressos per cotitzacions socials corrents s’han reduït un 9,87% a causa de:

—— Un decrement del 8,63% de les quotes per AT resultat de la caiguda d’un 3,85% de la població protegida mitjana així com del 3,35% de la cotització mitjana.

—— Una disminució del 12,72% en les quotes de CC a causa d’una reducció d’un 15,63% de les quotes dels treballadors per compte d’altri i 12% de les dels treballadors per compte adherits.

gressos per CATA van créixer un 18,95%, només van representar 10 milions os.

enir present que les modifcacions des per la Resolució de l’IGSS de 20 de 2013 s’han traduït en una reducció ressos corrents per cotitzacions de 8,83 euros i en un augment de 31,54 euros en ingressos per cotitzacions is anteriors.

Page 106 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »