Page 105 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

105

comptes anuals i anàlisis fnanceres

Els estats fnancers d’MC MUTUAL en l’exercici 2012 s’han elaborat d’acord amb el que estableix la Resolució d’1 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual s’aprova l’adaptació del Pla general de comptabilitat pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. El balanç de situació i el compte del resultat econòmic patrimonial recullen els saldos comparatius de 2011.

D’altra banda, i com en anys anteriors, l’elaboració dels comptes ha considerat:

•• L’Ordre EHA/567/2009, de 4 de març, per la qual es regula el procediment telemàtic d’obtenció, formulació i rendició dels comptes anuals de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

•• L’Ordre ESS/2511/2012, de 21 de novembre, per la qual es regulen les operacions de tancament de l’exercici 2012, per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

•• La Resolució de 17 de desembre de 2012 de la Intervenció General de la Seguretat Social (IGSS), per la qual es dicten les instruccions de tancament comptable de l’exercici 2012 per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

Han estat auditats per l’IGSS, de conformitat amb la normativa vigent.

Finalment, convé destacar que en aquests comptes hi ha hagut canvis profunds en els criteris d’elaboració durant l’exercici a partir d’una sèrie de resolucions que l’IGSS ha anat publicant abans i després de la seva formulació:

•• Resolució de 14 de maig de 2012 per la qual es dicten les instruccions per al registre comptable del terreny de forma independent de la construcció.

•• Resolució de 2 de juliol de 2012 per la qual s’aproven les instruccions per a la presentació per activitats del compte del resultat economi-copatrimonial de les MATEPSS, que ha modif-cat totalment el sistema d’imputació dels costos d’aquestes entitats per a accidents de treball i malalties professionals (AT), contingències co-munes (CC) i cessament d’activitat dels treballa-dors autònoms (CATA).

•• Resolució de 5 de març de 2013 respecte del tractament comptable a efectuar dels reintegra-ments. de capitals cost de pensions de les MA-TEPSS, cosa que ha representat una important re-classifcació des d’ingressos a menys despeses en el compte de resultats.

•• Resolució de 8 de març de 2013 per la qual es regula el registre comptable de les operacions relacionades amb la reserva per CATA, i estableix comuna operació no pressupostària la constitució de la reserva a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) derivada de la distribució del resultat d’aquesta activitat.

Page 105 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »