Page 103 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

103

els nostres grups d’interès

CONEIXEMENT PREVENTIU

MCMUTUAL va col·laborar també amb l’Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals, per formar futurs professionals de la prevenció. L’ESPRL va ser creada per iniciativa de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, juntament amb l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

En aquest exercici, també va mantenir la seva relació de col·laboració amb la Fundació Prevent, per tal de fomentar una veritable cultura preventiva, que garanteixi un futur entorn laboral més segur, derivat de més conscienciació social, i va fomentar la recerca en la millora de les condicions de treball, mitjançant la seva participació en les beques R+D de prevenció de riscos laborals, impulsades per la Fundació Prevent, en col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i la Societat Catalana de Seguretat i Medicina en el Treball. MC MUTUAL col·labora en la convocatòria de les beques formant part del comitè d’honor i del comitè científc que avalua els treballs presentats.

CONEIXEMENT JURÍDIC

MC MUTUAL difon també el seu ampli coneixemen sobre la normativa relacionada amb l’àmbit d la Seguretat Social entre els seus mutualistes col·laboradors. En aquest sentit, el 2012, professional dels serveis jurídics de l’entitat van impartir, en se ocasions, el curs bàsic de Seguretat Social, i es van organitzar catorze jornades divulgatives per informa sobre els canvis legislatius i la normativa que afecta:

•• el cessament d’activitat dels treballadors autònoms;

•• els empleats de la llar;

•• la incapacitat temporal;

•• les prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural, i

•• la pensió de jubilació.

L’entitat també edita la publicació Novetats legislatives, que recull les modifcacions normatives que incideixen en l’àmbit d’actuació de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals. El 2012, es van editar nou números d’aquesta publicació.

RECONEIXEMENTS REBUTS

El 2012, diversos professionals d’MC MUTUAL van veure premiat el seu treball amb els reconeixements següents:

•• Premi en la II jornada del CISAL al pòster “Du-rada de la incapacitat temporal després d’una intervenció quirúrgica del lligament creuat an-terior. Anàlisi de dues tècniques quirúrgiques”, presentat per Dalia Mora, codirigit per Xavier G. Bonsflls i Maite Sampere (MC MUTUAL) i Consol Serra (UPF).

•• XXII Premi en Salut Laboral de la Societat Cata-lana de Seguretat i Medicina del Treball “Ma-nel Baselga” , a Elena Caballero i Yolanda Galle-go pel seu treball “Estudi de l’activitat muscular mitjançant electromiografa de superfície durant l’ús de cadira d’evacuació domiciliària”

•• XVII Simpòsium Nacional Fraternitat Muprespa

Page 103 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »