Page 102 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

102

els nostres grups d’interès

SUPORT A LA RECERCA I

GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

La gran experiència acumulada pels seus professionals, fruit del seu treball diari, així com la seva alta qualif-cació, han consolidat MC MUTUAL com un referent en els àmbits de la medicina del treball i la prevenció de riscos laborals.

Per tal de compartir aquest coneixement amb la resta de la societat, la mútua organitza activitats de divul-gació i participa en diversos esdeveniments, relacionats amb la seva activitat diària.

Així mateix, MC MUTUAL

CONEIXEMENT MÈDIC

MC MUTUAL disposa d’un comitè científc sanitari que coordina totes les activitats científques en què participen els professionals sanitaris d’MC MUTUAL i que té com a objectiu vetllar per la qualitat científca i tècnica de la seva projecció externa.

Durant l’any 2012, els professionals de l’àmbit sanitari d’MCMUTUAL van col·laborar en la realització d’estudis epidemiològics; van fer assessoraments a empreses o institucions; van col·laborar en estudis i grups de treball de CorporacióMútua, i van participar en esdeveniments científcs, com la presentació de les prestacions de les mútues i la R+D+I a Espanya a un grup de representants d’AFA Insurance, una organització sueca l’activitat de la qual se centra en l’assegurança laboral, tant per a treballadors del sector privat com públic, entre altres projectes.

Així mateix, 13 residents de medicina del treball van realitzar la seva rotació en les instal·lacions sanitàries d’MC MUTUAL.

Page 102 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »