Page 10 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

10

carta del President

Distingits mutualistes,

Un any més, m’honra presentar-los la Memòria d’MC MUTUAL. Un informe en què hem plasmat tota l’activitat que ha dut a terme la nostra organització durant l’exercici 2012 i en què hem volgut evidenciar el nostre compromís amb els grups d’interès amb què interactuem i la nostra voluntat de seguir avançant juntament amb tots ells.

Malgrat la difícil conjuntura econòmica que va marcar l’exercici i que, sens dubte, va requerir un esforç espe-cial del nostre equip humà i de tota l’entitat, aconse-guim mantenir l’excel·lència en el servei prestat a les nostres empreses associades, als treballadors autònoms adherits i a la nostra població protegida en general.

El 2012 duema terme la nostra activitat seguint les línies mestres fxades en el nostre Pla estratègic “Un pont per assolir la màxima competència en la confguració d’un nou sector”, que es basaven en l’increment de l’efciència interna i del rendiment dels recursos, la cerca de sinergies amb altres entitats del sector, l’impuls d’un noumodel d’atenció a les nostres empreses mutualistes i treballadors protegits, i la gestió del canvi.

En aquest sentit, es van aconseguir uns molt bons resultats econòmics i un nivell de solvència sufcient per tal de garantir la protecció econòmica dels nostres treballadors protegits. El seu benestar i la seva salut en l’entorn laboral és la meta que perseguim des de la nostraorganització. I, per afavorir-los, el 2012 vamposar enmarxa un projecte dissenyat per millorar la seguretat del pacient, i minimitzar l’error clínic en els processos assistencials; vam implantar un servei de teletraducció en els centres assistencials i vam redefnir alguns circuits

CARTA DEL PRESIDENT

Page 10 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »