Page 7 - MC Informa 2020 Cat
P. 7

MC informa 2020     Innovació sanitària      A MC MUTUAL continuem dissenyant accions per desenvolupar el nostre Pla de qualitat
      sanitària:

           Prova pilot de telemedicina            Avenços en l'ús de tècniques
           permet la consulta virtual entre          reconstructives microquirúrgiques
           metges dels centres assistencials         i artroscòpiques
           i els especialistes per a millorar la       amb casos nous d'artroscòpia de
           qualitat de l'assistència i optimitzar       maluc i de canell.
           els desplaçaments. 80 teleconsultes
           a més de 40 pacients, amb un            150 Pacients ambulatoris
           resultat molt positiu.               han participat en una prova pilot
                                    amb un tractament combinat de
           Impressió 3D                    fisioteràpia al centre assistencial

           ús habitual entre els nostres trau-        i el domicili, a través de l'ús de la
           matòlegs, en cirurgies complexes.         plataforma digital Fisiovideo, amb
                                    resultats favorables.
           Rehabilitació

           ús de la realitat augmentada per          Posada en marxa de la història
           facilitar la pràctica i el control dels      clínica electrònica,
           exercicis per part de l'especialista.       que recull tota la informació sani-
                                    tària associada a cada pacient.     Millora de la xarxa assistencial           Renovació de la xarxa assistencial         Adaptació d'espais
           amb   reformes   als  centres       per a facilitar una major connexió
           assistencials  de  Santiago   de       amb el pacient i afavorir la inclusió:
           Compostel·la, Logronyo, Huelva,          instal·lació de portes automàtiques
           Granada i Donostia.                per a millorar l'accés als nostres
                                    espais, creació d'ambients per a
                                    preservar la identitat dels pacients
                                    i adaptació de la senyalització al
                                    sistema braille.


     Satisfacció respecte del servei rebut           9,1 sobre 10                    199 Accions correctives

           Satisfacció dels pacients atesos a         per a donar resposta a les 1.310
           les clíniques MC MUTUAL.              queixes, reclamacions, suggeri-

           8,5 sobre 10                    ments i agraïments rebuts de la po-
                                    blació protegida.
           Satisfacció  dels  pacients   als
           centres assistencials. 6                             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12