Page 4 - MC Informa 2020 Cat
P. 4

Contingències professionals      Composició de la població protegida         Increment de població protegida en
                                mitjana

           168.490                    2019             1.452.439
           Empreses associades

                                  2018             1.215.531
           1.452.939
           Total de la població
           protegida                 La població protegida per contingències
           1.216.155                 professionals, ha augmentat en un 19,5 %

           Treballadors i treballadores       respecte del 2018.
           per compte d'altri
                                La despesa d'incapacitat temporal sobre les

           236.284                  quotes meritades s'ha situat en un 11,47 %,
           Autònoms                 un percentatge lleugerament inferior al
                                registrat en l'exercici anterior (un 11,94 %).      Composició del cost de les prestacions econòmiques


        50                      47,95 %
                                   46,36 %             2019

        40       36,33 %                                2018
            33,83 %
        30


        20
                      15,11 %
                         13,65 %
        10
                                          3,11 % 3,66 %
         0
             Incapacitat     Prestacions   Invalidesa, mort  Cura de menors
             temporal     per risc durant  i supervivència
                      l'embaràs i la
                     lactància natural
                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9