Page 3 - MC Informa 2020 Cat
P. 3

MC informa 2020

          Més d'14 M d'€           1,048 M d'€           Més d'1,4 M


       de resultat positiu en la gestió    quotes meritades         de persones
         de la Seguretat Social                         protegides


          Més de 168.000           9,1 sobre 10          8,49 sobre 10

             empreses         Satisfacció dels nostres    Satisfacció dels nostres
            associades         pacients de les Clíniques    pacients atesos en
                            MC MUTUAL           centres propis               Més de 120 sessions      Premi a la nostra aplicació APPosta
                 informatives             per la teva salut


               per als nostres mutualistes  en la categoria “Promoció de la salut”, en la
                   i assessors      2a edició dels guardons que organitza el Fòrum
                              de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del
                                       Treball


          Portal nou        Renovacions i auditories dels
     “Millora el teu absentisme”     nostres certificats de qualitat     Creació MC digital

        amb el “Mètode MC-IT          ISO 9001 Clíniques         nou entorn en línia
      consultoria”, per a ajudar les   UNE 179003 Centres assistencials    que facilita els tràmits
      nostres empreses mutualistes       UNE 179003 Clíniques       telemàtics amb la mútua
       a gestionar l'absentisme     ISO 9001 Activitats preventives
                           Empresa saludable


            Implantació de teletreball


           la nostra aposta per la flexibilitat i la  amb l'objectiu d'oferir un servei de més
         conciliació familiar s'ha materialitzat amb la  proximitat i garantir l'eficiència màxima en
        implantació del teletreball, amb 330 empleats  la nostra gestió, hem creat “+compromís,
        que s'han acollit a aquesta modalitat. La seva  aliança de mútues”, un acord amb Asepeyo
          satisfacció s'ha situat en 9,54 sobre 10   i Fraternidad-Muprespa, que ens permet
                                      compartir recursos

 2                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8