Page 9 - MC Informa 2021_CA
P. 9

ATENCIÓ SANITÀRIA DADES POBLACIONALS: CLÍNIQUES CENTRES
 ASSISTENCIALS
 1.579 intervencions quirúrgiques, 393  89.529  treballadors atesos. 62,5 195 74      45
 de les quals, de cirurgia major
 ambulatòria. 422.642 visites mèdiques realitzades. pacients atesos en  visites mèdiques per cada  visites en contingència  intervencions
       accidents de treball  mil treballadors protegits  comuna per cada mil   quirúrgiques en
                                             hospital per cada mil
                   a nivell ambulatori de la
 3.396 urgències ateses. 220.966 sessions de rehabilitació. cada any per cada mil  població protegida en AT  treballadors supervisats treballadors accidentats
       treballadors protegits
 13.367 sessions de rehabilitació. A Madrid i Barcelona s'ha
 iniciat
 tractament
 amb
 el
 10.153 visites mèdiques a consultes  sensors inercials portables que
 externes. permeten avaluar la mobilitat
 articular. S'han valorat més de
 491 proves al laboratori de 50 processos en diferents centres  GESTIÓ DE L'ABSENTISME TREBALL SOCIAL
 biomecànica. assistencials.
            835   informes
 La situació de la pandèmia a Espanya i les  Les dades relatives a 2020 en centres assisten- 3.257 casos atesos el 2020
 decisions de les autoritats competents van  cials mostren una disminució significativa de l'ac- 30 actuacions en empreses
 determinar que Clínica Copèrnic assumís un  tivitat com a conseqüència de la pandèmia. Els
 programa d'atenció a pacients d'edat avançada  centres que han estat oberts han reduït el volum  317 organitzacions a les quals
 provinents de centres geriàtrics, majoritàriament  d'activitat pel descens de les activitats econòmi-
                 s'ha prestat servei
 afectats per la COVID-19. ques i per les restriccions definides per les autori-
 tats competents. 350.000    treballadors de  les

                 empreses a les quals es
                 va prestar aquest servei
       PRESTACIONS ESPECIALS


      La posada en marxa de la Resolució de la Direc-
      ció General d'Ordenació de la Seguretat Social,
      per la qual s'estableix el règim d'aplicació de les
      prestacions complementàries, ha provocat una
      disminució notable dels ajuts. El 2020 s'han con-
      cedit 21 sol·licituds i 22 ajuts, que suposa un de-
      creixement del 93,09% i del 94,07% respecte del
      2019. També s'ha reduït l'import que s'hi destina,
      que ha passat d'1,5 milions d'€ el 2019 a 222 mil
      € el 2020.

 8 MC INFORMA 2020                              MC INFORMA 2020          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12