Page 8 - MC Informa 2021_CA
P. 8

ATENCIÓ SANITÀRIA                                                     DADES POBLACIONALS:             CLÍNIQUES                       CENTRES
                                        ASSISTENCIALS
       1.579    intervencions quirúrgiques, 393     89.529    treballadors atesos.                    62,5           195            74           45
             de les quals, de cirurgia major
             ambulatòria.             422.642     visites mèdiques realitzades.             pacients atesos en  visites mèdiques per cada  visites en contingència   intervencions
                                                                   accidents de treball  mil treballadors protegits  comuna per cada mil   quirúrgiques en
                                                                                                         hospital per cada mil
                                                                               a nivell ambulatori de la
       3.396    urgències ateses.           220.966     sessions de rehabilitació.             cada any per cada mil  població protegida en AT  treballadors supervisats treballadors accidentats
                                                                   treballadors protegits
      13.367    sessions de rehabilitació.              A Madrid i Barcelona s'ha
                                        iniciat
                                                     amb
                                              tractament
                                            el
      10.153    visites mèdiques a consultes             sensors inercials portables que
             externes.                       permeten avaluar la mobilitat
                                        articular. S'han valorat més de
         491   proves  al  laboratori de             50 processos en diferents centres           GESTIÓ DE L'ABSENTISME                TREBALL SOCIAL
             biomecànica.                     assistencials.
                                                                        835   informes
      La situació de la pandèmia a Espanya i les     Les dades relatives a 2020 en centres assisten-                                          3.257   casos atesos el 2020
      decisions de les autoritats competents van     cials mostren una disminució significativa de l'ac-               30   actuacions en empreses
      determinar que Clínica Copèrnic assumís un   tivitat com a conseqüència de la pandèmia. Els
      programa d'atenció a pacients d'edat avançada    centres que han estat oberts han reduït el volum                317   organitzacions a les quals
      provinents de centres geriàtrics, majoritàriament  d'activitat pel descens de les activitats econòmi-
                                                                            s'ha prestat servei
      afectats per la COVID-19.              ques i per les restriccions definides per les autori-
                                tats competents.                            350.000     treballadors de  les

                                                                            empreses a les quals es
                                                                            va prestar aquest servei
                                                                   PRESTACIONS ESPECIALS


                                                                  La posada en marxa de la Resolució de la Direc-
                                                                  ció General d'Ordenació de la Seguretat Social,
                                                                  per la qual s'estableix el règim d'aplicació de les
                                                                  prestacions complementàries, ha provocat una
                                                                  disminució notable dels ajuts. El 2020 s'han con-
                                                                  cedit 21 sol·licituds i 22 ajuts, que suposa un de-
                                                                  creixement del 93,09% i del 94,07% respecte del
                                                                  2019. També s'ha reduït l'import que s'hi destina,
                                                                  que ha passat d'1,5 milions d'€ el 2019 a 222 mil
                                                                  € el 2020.

    8     MC INFORMA 2020                                                                                   MC INFORMA 2020          9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12