Page 7 - MC Informa 2021_CA
P. 7

INNOVACIÓ SANITÀRIA      Comptem amb tecnologia avançada, adaptada a les necessitats dels nostres pacients, i impulsem ini-
 Activitat sanitària i social i  ciatives innovadores per afavorir la millor cura i la més ràpida recuperació de la població treballadora de

      les empreses mutualistes.
 impactes en qualitat sanitària Continuïtat de la prova pilot de     Implantació de la nova història


            telemedicina                    clínica electrònica (HCIS), comu-
                                      na per a centres assistencials i
            Consulta virtual entre el personal         clíniques.
            mèdic dels centres i els especialistes,
            amb l'objectiu de millorar la qualitat       La digitalització de la història clínica
            de l'assistència i optimitzar els des-       permet més agilitat en el seguiment
            plaçaments. El 2020 vam fer més de         del pacient, amb accés ràpid a les
            100 teleconsultes a gairebé 90 pa-       seves dades clíniques i antecedents.
            cients, amb un resultat molt positiu,
            tant pel que fa al seguiment com a
            la reducció de costos.            Potenciació  de  l'ús de  la
            teleconsulta com a eina per
            mantenir les consultes externes en
            temps de pandèmia.      MILLORA DE LA XARXA ASSISTENCIAL            Renovació de la xarxa assistencial

            Durant el 2020 hem seguit renovant la nostra xarxa assistencial. Hem traslladat el centre de
            Barberà de Vallès a un local de 1.000m en què s'ofereixen tècniques innovadores com la
                               2
            ultrasonoteràpia; i hem renovat els accessos d'entrada als centres d'Inca, Alcobendas i Jaén,
            col·locant portes automàtiques. Així mateix, s'ha realitzat una reforma al centre d'Inca.
      SATISFACCIÓ RESPECTE DEL SERVEI REBUT


            9,1 sobre 10                    Accions correctives

                                      per a donar resposta a les 1.019
            Satisfacció dels nostres pacients
            atesos a les clíniques MC MUTUAL.         queixes, reclamacions, suggeriments
                                      i agraïments rebuts de la població
            7,9 sobre 10                    protegida.

            Satisfacció dels nostres pacients en
            els centres assistencials.

 6 MC INFORMA 2020                              MC INFORMA 2020          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12